وارداتی

هتیج- ممرت- کوباس- ریفربیشد- اتوانالایزر- دستکش لاتکس( کم پودر, بدون پودر, ونیل) – میکروسکوپ های (زایس- نیکون- المپوس)- سمپلر- الایزا ریدر-اسپکتروفتومتر-فلیم فتومتر- سل کانتر- کیتهای رپید تست- اورنس- گاما کانتر- -مواد شیمیایی مرک – ترازو- دیتا لاگر- لوله های ونوجکت...

تولیدات

انکوباتورویالهای بیولوژیک -سانتری فیوژ یخچالدار- آون خلاء – آون خلاء پمپدار-بنماری شیکردار-PH متر- هود( ازمایشگاهی, میکروبی, ویروسی, لامینار)  میکسر( پروانه ای , خورشیدی, سدیمان,ESR)  روتاتور- فور(آون)- انکوباتور- اتوکلاو- آب خالص ساز- دیونایزر- آب مقطرگیر- مواد مصرفی- هضم و تقطیر- ورک استیشن- تا...