آدرس دفتر خرداد: تهــــــران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی 021-66561924 66575204 66590338 66912340

instagram: khordadts

فروش: 09124440156 سرکار خانم ولدخانی

مدیرداخلی: 09124305116 مهندس بابک