شرکت خـــرداد

تولیدکننده  دستگاه های آزمایشگاهی  با  احداث آزمایشگاه و تجهیز آزمایشگاه و فعالیت در زمینه تولید دستگاه های آزمایشگاه های تشخیص طبی, آزمایشگاه های صنایع غذایی , آزمایشگاه های دام و طیور و همچنین انواع دستگاهای وارداتی نو و ریفربیشد ....